Exekuce

Od okamžiku doručení usnesení o nařízení exekuce je povinný omezen ve smluvní volnosti týkající se věcí z jeho majetku, na které se vztahuje generální inhibitorium, a že ve vztahu k právním úkonům, jejichž předmětem jsou tyto věci, proto není splněna podmínka vkladu uvedená v ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 265/1992 Sb. Návrh na vklad podle takového právního úkonu podaný účastníky řízení nebo některých z nich poté, co bylo povinnému doručeno usnesení o nařízení exekuce, proto katastrální úřad zamítne (§ 5 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb.). Je-li návrh na vklad podán téhož dne, kdy bylo povinnému doručeno usnesení o nařízení exekuce, je pro rozhodnutí o povolení vkladu rozhodující doba doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu a doba doručení usnesení o nařízení exekuce povinnému. Návrh na vklad podaný dne, v němž bylo povinnému zároveň doručeno usnesení o nařízení exekuce, katastrální úřad zamítne, byl-li podán až po doručení tohoto usnesení povinnému; byl-li však podán před okamžikem, ve kterém bylo povinnému doručeno usnesení o nařízení exekuce, rozhodne, že se vklad povoluje, neboť do tohoto okamžiku povinný nebyl omezen ve smluvní volnosti týkající se věcí z jeho majetku, a podmínka vkladu uvedená v ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 265/1992 Sb. proto byla ke dni podání návrhu na vklad splněna.

V posuzovaném případě (viz níže) žalobce a účastník podali návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem podle kupní smlouvy uzavřené mezi nimi dne 13. 11. 2009 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dne 14. 12. 2009 v 10.22 hodin. Protože usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 3. 11. 2009 č. j. 38 Nc 6523/2009-10, kterým byla nařízena exekuce mimo jiné na majetek žalobce, bylo žalobci doručeno dne 14. 12. 2009 v 18.20 hodin, nebyl žalobce v době podání návrhu na vklad ještě omezen ve smluvní volnosti týkající se předmětných nemovitostí, a podmínka vkladu uvedená v ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 265/1992 Sb. proto byla v této rozhodné době splněna.

Více na www.nsoud.cz v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3700/2012, ze dne 22. 10. 2013