Jak podat žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - vzor

Zatím nepříliš využívaný je zákon č. 106/1999 Sb., podle kterého mohou občané žádat příslušný úřad o poskytnutí informací. Nyní vám nabízíme vzor takové žádosti. Vaše žádost však musí být určitá, a proto věnujte formulaci Vašeho dotazu náležitou pozornost. Zvolte si také působ doručení vaší žádosti, ať již podání žádosti na el. podatelnu popř. doručení žádosti poštou nebo osobně na podatelnu úřadu. Lhůta pro vyřízení vaší žádosti o informace je 15 dnů.

 

VZOR ŽÁDOSTI

Zde uveďte přesnou adresu úřadu

 

V ……….. dne ……………

 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění Vás žádám o poskytnutí níže uvedených informací ve věci ……………..

Žádám o poskytnutí těchto informací:

…………………… (např. žádám o poskytnutí kopie materiálu, který byl projednáván zastupitelstvem města .../radou města .... které se konalo/la dne ....... pod bodem č. ......)

Dovoluji si Vás požádat o zaslání informace na adresu …………………  (popř. uveďte e-mailovou adresu, na kterou chcete informace zaslat nebo pokud požadujete pouze naskenovaný doklad).

Děkuji.

S pozdravem

 

 

Zde uveďte Vaši přesnou adresu včetně data narození