Opuštění akcií ECM, ISIN LU0259919230

Zveřejněno 1.1.2014

Tímto projevuji svoji vůli opustit 9 kusů akcií, ISIN LU0259919230, společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., a to v souladu s ust. § 1045 odst. 1 a § 1050 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Hodnota těchto akcií je nulová, jedná se tedy o věc nepatrné hodnoty. Tento projev vůle činím na veřejně přístupném místě s úmyslem již nadále nebýt vlastníkem těchto akcií.

Pozn: Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří let, má se za to, že ji opustil. Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. (§ 1050)

Mé osobní údaje jsou uvedené v příloze tohoto zveřejnění