Podmínky

 

  • Podmínky pro použití základního formuláře a těchto webových stránek rapravo.cz

 


čl. I - základní pojmy

 

1. Nabízejícím se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem nabízené nemovitosti (popř. osoba, která je členem družstva, které je vlastníkem nabízené nemovitosti) a tuto nemovitost nabízí dalším osobám a zpřístupňuje jim informace o nabízené nemovitosti zadáním těchto informací do základního formuláře umožňujícím jejich zveřejnění na těchto webových stránkách. Nabízejícím se dále rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která nabízí své produkty nebo služby dalším osobám v sekci Interiéry, exteriéry a zpřístupňuje jim informace o nabízených produktech nebo službách zadáním těchto informací do základního formuláře umožňujícím jejich zveřejnění na těchto webových stránkách.

 

 

2. Poptávajícím se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která poptává nemovitost a využívá základního formuláře pro zadání informací o poptávané nemovitosti umožňujícího jejich zveřejnění na těchto webových stránkách. Poptávajícím se dále rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která poptává produkty nebo služby v sekci Interiéry, exteriéry a využívá základního formuláře pro zadání informací o poptávaných produktech nebo službách umožňujícího jejich zveřejnění na těchto webových stránkách.

 

3. Uživatelem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která pasivně využívá služeb těchto webových stránek tj. tyto stránky zejm. prohlíží a vyhledává textové nebo obrazové informace na těchto webových stránkách zveřejněné.

 

4. Nemovitostí se rozumí věc nemovitá, která se nachází na území ČR a není věcí extra commercium ve smyslu právního řádu ČR.

 

Čl. II - úvod

 

1. Tento základní formulář umožňuje:
- nabízejícím vkládat textové a obrazové informace o nabízené nemovitosti, nabízeném produktu nebo službě do základního formuláře a zveřejňovat textové a obrazové informace o nabízené nemovitosti, produktu nebo službě na těchto webových stránkách po dobu 7 dnů pro nemovitosti (po dobu 30 dnů pro produkty nebo služby nabízené nebo poptávané v sekci Interiéry, exteriéry) od vložení informací do základního formuláře
- poptávajícím vkládat textové informace o poptávané nemovitosti, poptávaném produktu nebo službě do základního formuláře a zveřejňovat textové informace o poptávané nemovitosti na těchto webových stránkách po dobu 7 dnů (po dobu 30 dnů v případě produktů nebo služeb nabízených nebo poptávaných v sekci Interiéry, exteriéry) od vložení informací do základního formuláře
- uživatelům těchto stránek umožňuje tyto stránky pasivně využívat tj. zejm. prohlížet tyto webové stránky a vyhledávat textové nebo obrazové informace na těchto webových stránkách zveřejněné, vyhledávat textové a obrazové informace o nabízených nemovitostech popř. textové informace o poptávaných nemovitostech, produktech nebo službách

 

Čl. III – vyplňování základního formuláře

 

1. Nabízející uvede při vyplňování základního formuláře údaje o nabízené nemovitosti, nabízeném produktu nebo službě a své telefonní číslo popř. e-mailovou adresu. Nabízející se zveřejněním údajů o nabízené nemovitosti, produktu nebo službě a telefonního čísla popř. e-mailové adresy na těchto webových stránkách výslovně souhlasí a bere na vědomí, že uvedené údaje budou zveřejněny na těchto stránkách po dobu 7 dnů (po dobu 30 dnů v případě produktů nebo služeb nabízených nebo poptávaných v sekci Interiéry, exteriéry) od vložení informací do základního formuláře. Nabízející bere na vědomí, že po tuto dobu 7 dnů (30 dnů) není oprávněn uvedené údaje měnit nebo jakýmkoli způsobem upravovat či mazat. Po uplynutí doby 7 dnů (30 dnů) má nabízející právo tyto údaje o nabízené nemovitosti, produktu nebo službě a své telefonní číslo popř. e-mailovou adresu znovu vložit do základního formuláře s tím, že tyto údaje budou opět zveřejněny na těchto webových stránkách po dobu 7 dnů (30 dnů) od vložení informací do základního formuláře. Nabízející se zveřejněním údajů o nabízené nemovitosti, produktu nebo službě a telefonního čísla popř. e-mailové adresy na těchto webových stránkách vždy udělí svůj výslovný souhlas.

 

2. Poptávající uvede při vyplňování základního formuláře údaje o poptávané nemovitosti, produktu nebo službě a své telefonní číslo popř. e-mailovou adresu, přičemž se zveřejněním těchto údajů na těchto webových stránkách výslovně souhlasí a bere na vědomí, že tyto údaje budou zveřejněny na těchto webových stránkách po dobu 7 dnů (po dobu 30 dnů v případě produktů nebo služeb nabízených nebo poptávaných v sekci Interiéry, exteriéry) od vložení informací do základního formuláře. Po tuto dobu 7 dnů (30 dnů) není oprávněn uvedené údaje měnit nebo jakýmkoli způsobem upravovat či mazat. Po uplynutí doby 7 dnů (30 dnů) má poptávající právo tyto údaje o poptávané nemovitosti, produktu nebo službě a své telefonní číslo popř. e-mailovou adresu znovu vložit do základního formuláře s tím, že tyto údaje budou opět zveřejněny na těchto webových stránkách po dobu 7 dnů (30 dnů). Poptávající se zveřejněním těchto údajů na těchto webových stránkách vždy udělí svůj výslovný souhlas.

 

3. Nabízející a poptávající berou na vědomí, že veškeré údaje, které zadají do základního formuláře, budou zpřístupněny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet. Nabízející i poptávající prohlašují, že jsou si vědomi všech rizik pro ně vyplývajících v souvislosti se zpřístupněním veškerých údajů, které zadají do základního formuláře, všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet.

 

Čl. IV. - práva a povinnosti

 

1. Nabízející i poptávající plně a výlučně odpovídají za obsah a pravdivost veškerých informací, které zadají do základního formuláře a které budou zveřejněny na těchto webových stránkách. Nabízející i poptávající se zavazují zadávat do základního formuláře a tím zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Veškeré informace zadává nabízející nebo poptávající do základního formuláře na vlastní náklady a vlastními silami. Základní formulář je oprávněn nabízející i poptávající využít bezúplatně, bezúplatné je rovněž zveřejnění zadaných informací do základního formuláře na těchto webových stránkách. Nabízející i poptávající prohlašují, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Nabízející i poptávající se zavazují nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Nabízející a poptávající prohlašují, že jsou oprávněni údaje o nabízené nemovitosti, produktu nebo službě a telefonní číslo popř. e-mailovou adresu zveřejnit. Nabízející prohlašuje, že je oprávněn s nemovitostí (s členským podílem v družstvu) nakládat a tuto nemovitost inzerovat a nabízet dalším osobám. Pokud bude nabízejícím nebo poptávajícím realitní makléř nebo realitní kancelář, jsou povinni tuto skutečnost uvést do formuláře. Je zakázáno do základního formuláře vkládat a tím zveřejňovat jakékoli URL adresy, je zakázáno do základního formuláře vkládat rovněž odkazy na jiné inzertní, aukční nebo jakékoli jiné weby nebo jiným způsobem dělat reklamu jakékoli fyzické nebo právnické osobě.

 

2. Cílem provozovatele je všem uživatelům těchto webových stránek rapravo.cz mj. poskytnout bezúplatně základní a obecnou orientaci v právu, a to zejm. v právu nemovitostí. Cílem provozovatele není nahradit poskytování právních služeb. Zveřejněné informace vycházejí z právního stavu platného v době zpracování těchto informací. Veškeré informace staršího data tedy nemusejí odpovídat aktuálnímu stavu. Veškeré informace zveřejněné na těchto webových stránkách rapravo.cz jsou poskytovány bez záruky. Jestliže se uživatel rozhodne postupovat v souladu s informacemi zveřejněnými na těchto webových stránkách rapravo.cz redakce, činí tak pouze na vlastní odpovědnost. Rovněž veškeré vzory zveřejněné na těchto webových stránkách nejsou a ani nemohou být připraveny podle individuálních požadavků uživatelů stránek, slouží pouze k obecné informaci, provozovatel proto nemůže ručit za případné právní důsledky při použití vzorů. Dojde-li v důsledku použití informací zveřejněných na těchto webových stránkách vč. informací zveřejněných v sekci Reality nebo v sekci Interiéry, exteriéry nebo v důsledku použití zveřejněných vzorů ke vzniku jakékoliv hmotné či nehmotné škody nebo újmy, nenese za ni provozovatel jakoukoli odpovědnost. Provozovatel těchto webových stránek není odpovědný za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění informací zadaných nabízejícím nebo poptávajícím do základního formuláře a zveřejněných na těchto webových stránkách nebo jejich odstranění z těchto webových stránek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by vznikly uživateli těchto webových stránek, nabízejícímu nebo poptávajícímu nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním těchto webových stránek, textových nebo obrazových informací na těchto webových stránkách zveřejněných, včetně všech informací o nabízených nebo poptávaných nemovitostech, produktech nebo službách. Provozovatel neodpovídá rovněž za škody, které by komukoli vznikly v důsledku nemožnosti připojení a využívání těchto webových stránek a služeb na nich nabízených (popř. v důsledku částečné nebo úplné nefunkčnosti těchto webových stránek) nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování těchto webových stránek rapravo.cz.

 

3. Všem uživatelům těchto webových stránek je zakázáno údaje o nabízených a poptávaných nemovitostech, produktech nebo službách bez výslovného souhlasu nabízejícího nebo poptávajícího dále jakýmkoli způsobem inzerovat, šířit na celosvětové počítačové síti Internet, v tisku, reklamních letácích popř. kdekoli jinde, je zakázáno tyto údaje upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat. Všem uživatelům těchto webových stránek, nabízejícím i poptávajícím je zakázáno jakékoli další textové nebo obrazové informace zveřejněné na těchto webových stránkách bez výslovného písemného souhlasu provozovatele těchto webových stránek jakýmkoli způsobem šířit na celosvětové počítačové síti Internet, v tisku, reklamních letácích popř. kdekoli jinde, je zakázáno tyto informace upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat nebo z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel, nabízející nebo poptávající nejsou oprávněni využívat údaje o nabízených a poptávaných nemovitostech, produktech nebo službách nebo jakékoli další textové nebo obrazové informace zveřejněné na těchto webových stránkách k účelům odporujícím zákonům nebo těmto podmínkám. Jakékoliv užití těchto webových stránek rapravo.cz nebo jejich jakékoliv části pro jiné účely než pro osobní potřebu, je zakázáno. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do našich práv a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data jsou součástí obsahu těchto webových stránek rapravo.cz. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru těchto webových stránek rapravo.cz.

 

4. Veškerý obsah těchto webových stránek včetně jejich grafického vzhledu, úprav a loga je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jejich užití bez souhlasu autora, jejich neoprávněné šíření či kopírování je porušením autorských práv a je důvodem občanskoprávní, správní nebo trestní odpovědnosti.

 

5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky, a to tak, že zveřejní jejich úplné znění na těchto webových stránkách s uvedením data, odkdy jsou podmínky platné a účinné. Pokud dojde ke změně podmínek během 7 denní lhůty (30 denní lhůty), začínající dnem, kdy došlo nabízejícím nebo poptávajícím k vyplnění základního formuláře a zveřejnění vložených informací na těchto webových stránkách, platí po tuto dobu tj. od vložení informací do základního formuláře do doby, kdy uplyne 7 (30) denní lhůta (tzn. max. po dobu 7 (30) dnů) pro nabízejícího nebo poptávajícího z podmínek, za jejichž platnosti zadal informace o nemovitosti, produktu nebo službě do základního formuláře, pouze podmínka, že inzerát bude bezplatně zveřejněn na těchto webových stránkách, v ostatním platí podmínky v jejich novém znění. Uživatel, nabízející i poptávající jsou povinni pravidelně se seznamovat se změnami těchto podmínek.

 

6. Provozovatel těchto webových stránek si vyhrazuje právo bez náhrady odmítnout zveřejnit jakékoli údaje vložené do základního formuláře nebo již zveřejněné údaje bez náhrady z těchto webových stránek odstranit.

 

7. Provozovatel těchto stránek dodržuje zákon o ochraně osobních údajů. Provozovatel těchto stránek nebude jiným způsobem, než který je uveden na těchto webových stránkách tj. zveřejňováním informací vložených do základního formuláře, nakládat s vloženými telefonními čísly a e-mailovými adresami zejm. zasílat nevyžádané e-maily atp.

 

8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2011.