REALITY - ARCHITEKTURA - PRÁVO

Aktuality

PRÁVNÍ PORADNA   Dotaz: Je pravda, že jako pronajímatel bytu už nemusím nikomu zajišťovat bytovou náhradu?   Odpověď: NOZ v současné době již nestanoví povinnost poskytovat ze strany pronajímatele nájemci bytovou náhradu. Podle § 3076 NOZ však platí, že pokud bylo přede dnem nabytí...

PRÁVNÍ PORADNA   Dotaz: Uzavřel jsem nájemní smlouvu na pronájem bytu na 2 roky. Mám ale nabídku na lépe placené zaměstnání v jiném městě. Jak můžu co nejrychleji vypovědět nájem?   Odpověď Obecně lze říci, že pokud byl nájem věci ujednán na dobu určitou lze jej vypovědět v případě, že ve...

PRÁVNÍ PORADNA   Otázka: Slyšela jsem, že v NOZ je možno sjednat výhradu zpětné koupě i k nemovitosti. Pokud vím, dosud to bylo možné jen u movité věci.   Odpověď: Máte pravdu, po 1.1.2014 je možno sjednat výhradu zpětné koupě i k věci nemovité, což znamená, že kupující bude mít...

Kauce – nájem Dotaz: Majitel bytu nám poslal návrh nájemní smlouvy na pronájem bytu, podle které požaduje tříměsíční kauci. Pro nás je kauce v takové výši problém. Má na kauci v takové výši právo? Odpověď Bohužel, musíme konstatovat, že podle NOZ je kauce k zajištění plnění nájemcových...

Dotaz: Soused na svém pozemku často pálí nejrůznější odpad z domácnosti i ze zahrady a kouř nám tak pravidelně ztrpčuje život. Jak takové případy řeší nový občanský zákoník? Odpověď: Podle NOZ § 1013 a násl. se vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín...

Otázka: V prvním týdnu roku 2014 jsem uzavřel s pronajímatelem nájemní smlouvu na pronájmu bytu, avšak později jsem zjistil, že ve smlouvě vůbec není ujednána tzv. úhrada za plnění spojená s užíváním bytu. Je taková smlouva vůbec platná? Odpověď: Podle NOZ stačí, pokud je mezi stranami nájemní...

  Podnájem Otázka: Jak upravuje NOZ podnájem od 1.1.2014, je stále nutný souhlas pronajímatele s podnájmem bytu? Odpověď: Po 1.1.2014 je nutno rozlišovat, zda nájemce v bytě trvale bydlí (jedná se o faktický stav), pak se souhlas nevyžaduje. Např. je tedy možno v bytě dál bydlet a přenechat...

Výhrada lepšího kupce Otázka: Podle NOZ je možné sjednat tzv. „výhradu lepšího kupce“. Znamená to, že když mně někdo nabídne vyšší cenu než kupující, můžu s ním uzavřít kupní smlouvu? Odpověď: Podle NOZ nabývá prodávající uzavřením kupní smlouvy s výhradou lepšího kupce právo dát přednost lepšímu...

Nový občanský zákoník zakotvuje pojem lichva v §  1796 s tím, že neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k...

Článek ze dne 3.1.2014                Dotěrné obtěžování   Podle nového bčanského zákoníku, § 2986, by snad už mohl být konec dotěrným e-mailům, nebo alespoň některým.   (1) Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o...