Daň z příjmů a dary

Aktuálně se daním věnujeme v těchto článcích:

http://www.rapravo.cz/dan-z-nabyti-nemovitych-veci

http://www.rapravo.cz/novy-obcansky-zakonik-a-dane

 

 

Článek ze dne 2.5.2011. Daň z příjmů a dary

Předmětem daně z příjmů nejsou v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


- příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, zděděním, vydáním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, s výjimkou příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností.

 

Od daně z příjmů jsou pak podle § 4 písm. osvobozeny:


- písm z) příjmy plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností jako reklamního předmětu opatřeného obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč,
- zf) příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence, a darů poskytnutých fyzickým osobám pro poskytování veřejných kulturních služeb