Družstvo a jeho orgány

Článek byl připraven podle právní úpravy platné do 31.12.2012.

 

Družstvo a jeho orgány

 

Orgány družstva vyjmenovává § 237 obchodního zákoníku, konkrétně se jedná o:

a) členskou schůzi,

b) představenstvo,

c) kontrolní komisi,

d) další orgány družstva podle stanov.

 

Orgánem družstva nebo jeho členem může být jen člen družstva. Pokud obchodní zákoník nestanoví jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. Obchodní zákoník nebo stanovy určují, pro která usnesení je třeba souhlasu kvalifikované většiny.

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva a schází ve lhůtách, které jsou dány, stanovami, nejméně však jednou za rok. Členská schůze pak musí být svolána, pokud o to požádá písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise, jakož i v dalších případech, pokud to vyžadují stanovy.

 

Do působnosti členské schůze patří:
a) měnit stanovy,
b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,
c) schvalovat řádnou účetní závěrku,
d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty,
e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,
f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
g) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva,
h) rozhodovat o uzavření smluv podle § 67a a o jiných významných majetkových dispozicích,
i) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem.

popř. další záležitosti, které se týkají družstva a jeho činnosti (pokud tak stanoví obchodní zákoník, stanovy, popřípadě pokud si rozhodování o některé věci členská schůze sama vyhradila).

 

Při hlasování má každý člen jeden hlas, pokud stanovy nestanoví něco jiného.

 

O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat náležitosti uvedené v § 241 obchodního zákoníku.

 

Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu. Jestliže je však důvodem návrhu to, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo, že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat žalobu do jednoho měsíce ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze.

 

Představenstvo je statutárním orgánem družstva (které se schází dle potřeby), řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva (představenstva), popřípadě místopředsedu, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni členskou schůzí.

 

Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má nejméně tři členy. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Ze svých členů pak volí předsedu, popřípadě místopředsedu, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni členskou schůzí.


V § 245 jsou pak vymezeny orgány malého družstva

 

Jedná se o družstvo, které má méně než padesát členů. V tomto případě pak mohou stanovy družstva určit, že působnost představenstva a kontrolní komise plní členská schůze. Statutárním orgánem malého družstva je předseda, popřípadě další člen pověřený členskou schůzí.


Společná ustanovení o členství v orgánech družstva uvedená v § 246 obchodního zákoníku stanoví, že funkční období členů orgánů družstva určují stanovy, nesmí však přesáhnout pět let, přičemž členové prvních orgánů po založení družstva mohou být voleni jen na období nejvýše tří let. Členové orgánů družstva mohou být voleni i opětovně, pokud však stanovy družstva neuvádí něco jiného.

 

Členové představenstva a kontrolní komise družstva, prokuristé a ředitel nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti, ale i v tomto případě mohou stanovy upravit tento tzv. rozsah zákazu konkurence jinak.

Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi pak stanoví § 250 obchodního zákoníku. Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně, neurčují-li stanovy, že o určitých otázkách se hlasuje tajně. Na tajném hlasování se může v jednotlivých případech usnést jednající orgán.
 

13.4.2011