Družstvo, založení, členství

Článek byl připraven podle právní úpravy platné do 31.12.2012.

 

Družstvo, jeho založení, členství v družstvu (hlava II obchodního zákoníku)

 

Družstvo je dle § 221 obchodního zákoníku společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Pokud zajišťuje bytové potřeby svých členů, pak se jedná o tzv. bytové družstvo. Družstvo musí mít nejméně pět členů, ledaže by jeho členy byly alespoň dvě právnické osoby.

 

Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem (členové za závazky družstva neručí, ale stanovy mohou určit, že členové družstva nebo někteří z nich mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu do určité výše uhrazovací povinnosti přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, max. do trojnásobku členského vkladu).

 

Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, přičemž výši základního kapitálu družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku, určují stanovy (nejméně však musí činit 50 000 Kč). Podmínkou vzniku členství je splacení členského vkladu anebo ve stanovách určené části základního členského vkladu. Člen je povinen splatit členský vklad přesahující vstupní vklad do tří let, neurčí-li stanovy lhůtu kratší.

 

Založení družstva

 

Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva, která:

a) určuje zapisovaný základní kapitál,
b) schvaluje stanovy,
c) volí představenstvo a kontrolní komisi.

 

Na ustavující schůzi družstva jsou oprávněny hlasovat osoby, které podaly přihlášku do družstva. Ustavující schůze družstva volí a přijímá usnesení většinou přítomných.

 

Ustavující schůze družstva vede k jeho založení, jestliže se na ní uchazeči o členství zavázali k členským vkladům dosahujícím stanovené částky zapisovaného základního kapitálu. Základní členský nebo vstupní vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí. Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku (návrh na zápis podává představenstvo družstva). Před podáním návrhu na tento zápis musí být splacena alespoň polovina zapisovaného základního kapitálu.

 

Ustanovení § 226 obchodního zákoníku vyjmenovává co vše musí stanovy obsahovat:
a) firmu a sídlo družstva,
b) předmět podnikání (činnosti),
c) vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům,
d) výši základního členského vkladu, popřípadě i výši vstupního vkladu, způsob splácení členských vkladů a vypořádání členského podílu při zániku členství,
e) orgány družstva a počet jejich členů, délku jejich funkčního období, způsob ustavování, působnost a způsob jejich svolávání a jednání,
f) způsob použití zisku a úhrady případné ztráty,
g) tvorbu a použití nedělitelného fondu,
h) další ustanovení, vyplývá-li to z tohoto zákona.

O změně stanov rozhoduje členská schůze.

 

Vznik a zánik členství v družstvu je upraven v § 227 obchodního zákoníku. Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká členství:

a) při založení družstva dnem vzniku družstva,
b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky,
c) převodem členství, nebo
d) jiným způsobem stanoveným zákonem.

Členství však nevzniká před zaplacením vstupního vkladu.

 

Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena družstva, pokud to stanovy nevylučují. Dohoda o převodu členských práv a povinností na jinou osobu podléhá souhlasu představenstva. Stanovy mohou určit důvody, které převod vylučují. Proti zamítavému rozhodnutí se může člen odvolat k členské schůzi. Rozhodnutím představenstva nebo členské schůze o schválení dohody o převodu členských práv a povinností se stává nabyvatel členských práv a povinností členem družstva v rozsahu práv a povinností převádějícího člena.

 

Jak uvádí § 230, převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství.

 

Členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo zánikem družstva.

 

Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Dědic členských práv a povinností zůstavitele může požádat družstvo o členství. Zákon nebo stanovy mohou určit, kdy představenstvo nesmí dědicovo členství odmítnout nebo kdy se nevyžaduje souhlas představenstva s nabytím členských práv a povinností dědicem. Souhlas představenstva se nevyžaduje, jestliže dědic nabyl práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu. Ovšem dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo.

 

Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. Má-li právnická osoba právního nástupce, vstupuje nástupce do všech dosavadních jejích členských práv a povinností.

 

Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Pokud se týká otázky rozdělení zisku, pak na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky.

 

20.4.2011