REALITY - ARCHITEKTURA - PRÁVO

Aktuality

Na stránkách www.rapravo.cz pro vás připravujeme semináře k novému občanskému zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) zdarma.

Text již není aktuální. Územní rozhodnutí a územní souhlas   Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) upravuje v § 76 a násl. otázku územních rozhodnutí. Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití...

Předkupní právo je v NOZ upraveno hned na několika místech.   Podle § 704  odst. 2 platí, že má-li být rodinný závod zcizen, má k němu člen rodiny zúčastněný na jeho provozu předkupní právo, ledaže bylo ujednáno něco jiného. To platí i v případě, že má být zcizen spoluvlastnický...

V otázkách Václava Moravce se Miloš Zeman mj. vyjádřil k přijetí eura tím způsobem, že jako velký optimista by mluvil o roce 2015, nicméně by si dal ještě rok nebo dva rezervu. Při vší úctě ke všem odborným článkům a nejrůznějším názorům na zavedení eura i na názory proti jeho zavedení je jeden...

V souvislosti s reformou soukromého práva byly ve Sbírce zákonů uveřejněny tři předpisy. Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK)  a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Zmíněné předpisy nabudou účinnosti dne...

Připravujeme pro vás aktuální texty k NOZ na www.rapravo.cz Článek ze dne 21.2.2013