Kupní smlouva - vzor

Vzor byl připraven podle právní úpravy platné do 31.12.2013. Pro aktuální informace sledujte Aktuality na www.rapravo.cz        


 

 

KUPNÍ SMLOUVA

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi těmito smluvními stranami:

 

1. Jméno, příjmení, r.č. …..
bytem …..
bankovní spojení: …………..
(dále jen prodávající)

 

a

 

2. Jméno, příjmení, r.č. …..
bytem ……
bankovní spojení: …………..
(dále jen kupující)


 

 

I.

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p.č. …… druh pozemku ………. o výměře …….. m2 v katastrálním území ………. , obec ……. , okres ……. a zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro ………. se sídlem v …….. , Katastrální pracoviště ………. , na LV č. ……….

 

II.

1. Prodávající prodává kupujícímu pozemek uvedený v čl. I. této smlouvy za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ……. Kč,- (slovy: ….. korun českých) a kupující tento pozemek za uvedenou kupní cenu od prodávajícího kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví.

2. Kupní cenu uhradil kupující takto:

První splátku kupní ceny ve výši ……… Kč (slovy ………… korun českých) uhradil kupující dne ………. při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí do depozita advokáta …… , se sídlem v ………. , ………. (dále jen advokát), o čemž vydal advokát kupujícímu a prodávajícímu písemné potvrzení.

Doplatek kupní ceny ve výši ……….. Kč (slovy ……… korun českých) uhradil kupující dne ………. do depozita advokáta ………, se sídlem v ……….. , ………. (dále jen advokát), o čemž vydal advokát kupujícímu a prodávajícímu písemné potvrzení.

Advokát vydá první splátku i doplatek kupní ceny, snížený o ………… Kč (slovy ……… korun českých) představující daň z převodu nemovitostí, z depozita prodávajícímu po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to po předložení kupní smlouvy opatřené razítkem příslušného KÚ o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího.

Částku ve výši ……… Kč (slovy ……….. korun českých) vyplatí advokát příslušnému FÚ po předložení finančního výměru k dani z převodu nemovitostí prodávajícím nebo kupujícím.

 

III.

1. Prodávající prohlašuje, že převáděný pozemek není zatížen zástavním právem, věcným břemenem, dluhy či daňovými nedoplatky, nebylo k němu zřízeno nájemní právo jiné osoby a nevykazuje ani jiné faktické nebo právní vady.

2. Pro případ, že prodávající zatají či neuvede kupujícímu některou ze shora uvedených skutečností, zavazuje se uhradit kupujícímu takto způsobené škody či ostatní náklady, které kupujícímu v souvislosti s tím vzniknou.

3. Kupující prohlašuje a potvrzuje, že se seznámil se stavem pozemku a v tomto stavu jej přijímá od prodávajícího.

 

IV.

1. Kupující nabude vlastnictví k převáděnému pozemku vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad ke Katastrálnímu úřadu pro ………… se sídlem v ………. , katastrální pracoviště …… . Smluvní strany shodně požadují, aby u Katastrálního úřadu pro ………. se sídlem v …….. , katastrální pracoviště …… , byly provedeny změny v katastru nemovitostí dle obsahu této kupní smlouvy.

2. Daň z převodu nemovitosti, včetně znaleckého posudku, hradí prodávající, poplatky spojené s provedením vkladu do katastru nemovitostí hradí ……….. . Ostatní náklady spojené s převodem, tj. náklady související se sepsáním smluv, depozitem peněz atd. hradí …………….

 

V.

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve ……… vyhotoveních.

2. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení shodně prohlašují, že smlouva byla sepsá¬na na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

 

V …… dne.…………………

 

………………………………                     ……………………………………

     (prodávající)                                 (kupující)

 

___________________________________________________________________
Veškeré vzory zveřejněné na těchto webových stránkách nejsou a ani nemohou být připraveny podle individuálních požadavků uživatelů stránek, slouží pouze k obecné informaci, nemůžeme proto ručit za případné právní důsledky při použití vzorů uživateli našich stránek. Smlouvy podle Vašich individuálních potřeb pro Vás připraví advokátní kancelář.

 

1.3.2011