Nájemní smlouva - vzor

Jsme mezi prvními, kteří jsou schopní po 1.1.2014 nabídnout vzory smluv dle aktuální právní úpravy. Pokud byl pro vás tento vzor přínosem, klikněte prosím na „To se mi líbí.“ Děkujeme vám.

 

 

Nájemní smlouva

uzavřená podle § 2201 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, („občanský zákoník“)

 

 1. Jméno ….., příjmení ……… , r.č. …………….

   trvale bytem ……………………., PSČ …………..

   bankovní spojení: ………………………………….

   č. účtu …………………………..

   (dále jen „pronajímatel“)

   

              a

   

 2. Jméno ….., příjmení ……… , r.č. …………….

   trvale bytem ……………………., PSČ …………..

   bankovní spojení: ………………………………….

   č. účtu …………………………..

   (dále jen „nájemce“)

   

  Čl. I.

   

              1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p.č. ………., druh pozemku ………. o výměře ……… m2, katastrální území …………., zapsaného u Katastrálního úřadu pro ……….kraj, Katastrální pracoviště …………, na LV č. ………….. pro obec ……………, okres …………… (dále jen Pozemek).

   

  Pozn: v případě, že je pronajímána jen část pozemku, je nutno tuto pronajímanou část přesně zakreslit do katastrální mapy, v opačném případě bude nájemní smlouva neplatná, neboť nebude specifikován předmět smlouvy a smlouva bude neurčitá.

   

              2. Pronajímatel přenechává nájemci Pozemek ve stavu způsobilém k ujednanému užívání. Stav Pozemku je oběma smluvním stranám dobře znám a nájemce nemá vůči stavu Pozemku žádné námitky.

   

               3. Ohledně předání a převzetí Pozemku bude sepsán mezi smluvními stranami Protokol o předání a převzetí Pozemku.

   

  Čl. II.

   

              Pronajímatel touto smlouvou přenechává Pozemek specifikovaný v čl. I. odst. 1. smlouvy do nájmu nájemci, a to za účelem ……… Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za užívání Pozemku nájemné.

Čl. III.

            Nájem Pozemku dle této smlouvy se sjednává na dobu neurčitou od ………..

 

Čl. IV.

 

            Nájemce se zavazuje platit pronajímateli měsíčně nájemné ve výši ................. Kč (slovy: .................korun českých), a to zpětně vždy do ………………. , bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. ................., který je uveden v záhlaví této smlouvy.

 

            Pro včasnost platby je rozhodující den připsání platby na účet pronajímatele.

 

Čl. V.  

 

            Pronajímatel je povinen udržovat Pozemek po dobu trvání nájmu ve stavu způsobilém k užívání pro účel, který byl účastníky ujednán v čl. II. této smlouvy.

 

Čl. VI.

 

             Nájemce je oprávněn užívat pronajatý Pozemek pouze k účelu, který účastníci sjednali v čl. II. smlouvy.

 

Čl. VII.

 

            1. Nájemce se zavazuje hradit pouze náklady spojené s běžnou údržbou Pozemku a drobné opravy na něm.

 

            2. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu všech ostatních oprav, které je povinen provést pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Pronajímatel se zavazuje tyto opravy provést na vlastní náklady.

 

            3. Pokud pronajímatel neodstraní vady nebo poškození, které mu nájemce včas oznámí v souladu s čl. VII odst. 1 této smlouvy, bez zbytečného odkladu a řádně, je nájemce oprávněn je odstranit sám a požadovat po pronajímateli náhradu všech nákladů, které účelně na jejich odstranění vynaložil. Pokud by se šlo o vady nebo poškození, které by ztěžovaly užívání Pozemku zásadním způsobem nebo by jeho užívání zcela znemožňovaly, má nájemce právo vůči pronajímateli uplatnit přiměřenou slevu z nájemného za dobu, po kterou vady či poškození předmětu pronájmu trvaly. V takovém případě vzniká nájemci rovněž právo na vypovězení nájmu bez výpovědní doby.

 

            4. Nájemce nesmí provádět na Pozemku žádné stavební úpravy ani podstatné změny Pozemku a není oprávněn dát Pozemek do podnájmu či zřídit k Pozemku užívací právo třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

 

Čl. VIII.

 

            1. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze ukončit výpovědí ze strany pronajímatele i výpovědí ze strany nájemce bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 3 měsíce.

 

            2. Tuto smlouvu lze rovněž ukončit písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem.

 

            3. Po zániku nájmu je nájemce povinen Pozemek vyklidit, a to do 15-ti ode dne zániku nájmu, a předat Pozemek pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. O předání předmětu nájmu smluvní strany sepíší protokol, v němž uvednou stav předávaného Pozemku.

 

Čl. IX.  

 

            1. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu.

 

            2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

 

            3. Pronajímatel a nájemce shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

V .......... dne ..................

...................................                                               ...................................

 pronajímatel                                                                               nájemce