Nájem dopravního prostředku

Související články

http://www.rapravo.cz/novy-obcansky-zakonik-a-najem

http://www.rapravo.cz/najem

http://www.rapravo.cz/najem-bytu-a-domu

http://www.rapravo.cz/najem-prostoru-slouziciho-k-podnikani

http://www.rapravo.cz/ubytovani

Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku podle nového občanského zákoníku

§ 2321

Základní ustanovení

                Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání dopravního prostředku a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

 

§ 2322

                (1) Pronajímatel odevzdá nájemci dopravní prostředek spolu s potřebnými doklady v ujednané době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

                (2) Dopravní prostředek musí být způsobilý k provozu a k ujednanému způsobu užívání, jinak k užívání, k němuž dopravní prostředek obvykle slouží.

                (3) Není-li dopravní prostředek způsobilý k provozu podle odstavce 2, nájemce má právo odmítnout dopravní prostředek převzít, a zjistí-li nezpůsobilost dodatečně, má právo jej vrátit a žádat odstranění vady nebo odevzdání jiného dopravního prostředku, anebo zrušení smlouvy.

 

§ 2323

                Nájemce dopravní prostředek pojistí, jen bylo-li to ujednáno.

 

§ 2324

                Nájemce zaplatí nájemné po ukončení užívání dopravního prostředku; je-li však nájem ujednán na dobu delší než tři měsíce, platí nájemce nájemné ke konci každého kalendářního měsíce.

 

§ 2325

                (1) Nájemce udržuje dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

                (2) Pronajímatel nahradí nájemci náklady, které nájemce vynaložil na údržbu; neuplatní-li nájemce toto právo u pronajímatele do tří měsíců od vynaložení nákladů, právo zanikne.

Článek ze dne 15.1.2014