Nájemné za užívání bytu

Stanovisko Nejvyššího soudu: Nájemné za užívání bytu lze zvyšovat po dohodě i jinak, než stanoví zákon č. 107/2006


Dne 23.05.2012 vydal Nejvyšší soud ČR toto stanovisko, ze kterého mj. vyplývá, že „
sjednají-li si účastníci smlouvy o nájmu bytu způsob zvyšování nájemného (například tak, že nájemné se každoročně zvýší o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem), pak se na změně nájemného dohodli jinak (§ 3 odst. 2 zákona č. 107/2006 Sb.), a postup o jednostranném zvyšování nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb. se neuplatní.“

 

Pokud se při sjednávání nájmu majitel bytu i nájemník dohodnou, že se bude nájem zvyšovat například o míru inflace vyhlášenou Českýmstatistickým úřadem, pak lze tuto dohodu považovat za legitimní, protože se obě strany svobodně dohodly na způsobu zvyšování nájemného. V tomto případě však už majitel nemovitosti nemůže uplatnit jednostranné zvýšení nájemného podle zákonač. 107/2006 Sb.

Jak Nejvyšší soud dodává, přijatý právní názor bude ještě zveřejněn ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Zde bude zapsán rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 4677/2009, který je pro nižší soudy modelovým příkladem, jak v obdobných situacích postupovat.

 

Podle § 3 odst. 2 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného zbytu, v platném znění, pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně počínaje 1. 1. 2007 a následně vždy k 1. lednu, popřípadě později, avšak nikoliv zpětně za období, které uplynulo od 1. ledna daného roku, pokud se s nájemcem na změně nájemného nedohodne jinak.

Sjednají-li si účastníci nájemní smlouvy podmínky, za nichž bude výšenájemného za trvání nájemního poměru měněna, pak se na změně nájemného dohodli jinak, než stanoví zákon č. 107/2006 Sb. V takovém případě musí pronajímatel – má-li za to, že je na místě nájemné zvýšit – postupovat podles mluvního ujednání a není oprávněn jednostranně zvýšit nájemné postupem podlezákona č. 107/2006 Sb.

Za dohodu o možné změně nájemného je třeba považovat i ujednání účastníků,že nájemné se každoročně zvýší o míru inflace vyhlášenou Českým statistickýmúřadem.

 

30.5.2012

Zdroj: www.nsoud.cz