Návrh na vklad - vzor

 

Sledujte www.rapravo.cz Připravujeme pro vás semináře k novému občanskému zákoníku zdarma. Podívejte se také na naši vzorovou kupní, nájemní nebo darovací smlouvu. Zde naleznete také nový katastrální zákon http://www.rapravo.cz/katastralni-zakon

Zřejmě jste již zjistili, že od 1.1.2013 je nutno používat v případě podání návrhu na vklad vlastnického práva do KN, či v případě jiných podání, formuláře na stránkách www.cuzk.cz nebo formuláře dostupné na jednotlivých pracovištích. Na těchto webových stránkách, konkrétně http://nv.cuzk.cz , je možno použít aplikaci pro vyplnění takového formuláře v elektronické podobě. Bohužel, musíme konstatovat, že tyto formuláře podstatně prodloužily přípravu podání návrhu na vklad, a to podstatně !

Z toho bohužel také vyplývá, že je definitivní konec podávání jednoduchých návrhů na vklad práv do KN, z nichž jeden uvádíme níže.

 

 

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pro ……,
pracoviště ………….
ulice …….. č…….…
PSČ …. město ….….

 Účastníci kupní smlouvy uzavřené dne ……….

 

1. Jméno, příjmení, r.č. …….
bytem …………..
(dále jen prodávající)


a


2. Jméno, příjmení, r.č. …….
bytem …………..
(dále jen kupující)

 


Věc: Návrh na zahájení řízení o vkladu vlastnického právaDne ……. byla mezi shora uvedeným prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva, kterou prodávající prodává kupujícímu nemovitosti uvedené v čl……. této kupní smlouvy, v katastrálním území …….. , obec ……. , zapsané u Katastrálního úřadu pro ……….. , katastrální pracoviště ……… , ulice ……… č……….., na listu vlastnictví č. …… S ohledem na shora uvedené skutečnosti účastníci kupní smlouvy navrhují, aby bylo zahájeno řízení o vkladu vlastnického práva a právo vlastnické k nemovitostem uvedeným v čl. …….. této kupní smlouvy bylo zapsáno v souladu s touto kupní smlouvou do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího.

 

Přílohy:
- 4x kupní smlouva (na dvou vyhotoveních smlouvy s ověřenými podpisy účastníků smlouvy)
- ověřená kopie darovací smlouvy ze dne 1.2.1991, kterou prodávající nabyl nemovitosti do svého vlastnictví
- kolek v hodnotě ……. ,- Kč

 

V ..................... dne ...........

 

 

    ……………………                                                          ……………………
     prodávající                                                                kupující

 


___________________________________________________________________________
Veškeré vzory zveřejněné na těchto webových stránkách nejsou a ani nemohou být připraveny podle individuálních požadavků uživatelů stránek, slouží pouze k obecné informaci, nemůžeme proto ručit za případné právní důsledky při použití vzorů uživateli našich stránek. Smlouvy podle Vašich individuálních potřeb pro Vás připraví advokátní kancelář.


1.3.2011