Nový občanský zákoník - co si smluvní strany mohou ujednat odchylně od zákona.

Na stránkách www.rapravo.cz vám nabízíme krátký seminář k absolutní a relativní neplatnosti dle NOZ. S absolutní a relativní neplatností souvisí také otázka dispozitivnosti právní úpravy.

 

NOZ je založen na principu smluvní volnosti, což znamená, že si strany mohou sjednat právní vztahy odchylně od zákona, ovšem jako vždy, je i z tohoto pravidla výjimka.

 

Ujednání stran odchylně od zákona totiž není možné, pokud:

- zákon to výslovně zakazuje,

- ujednání porušuje dobré mravy,

- popř. porušuje veřejný pořádek, nebo

- pokud zasahuje do práv týkajících se postavení osob

 

Naproti tomu od ustanovení NOZ, která upravují absolutní majetková práva (tzn. věcná práva a právo dědické) se lze odchýlit jen, připouští-li to zákon

 

Máme za to, že právo namítat relativní neplatnost se dle NOZ patrně promlčuje v obecné promlčecí lhůtě.

 

24.5.2013