Nový občanský zákoník - výkladová stanoviska, informační brožury, překlady do cizích jazyků

V souvislosti s přijatým NOZ byla vytvořena expertní výkladová skupina jako poradní orgán Ministerstva spravedlnosti, která je složena z původních členů rekodifikační komise a byla také doplněna o odborníky z praxe z řad soudců, státní správy či profesních právnických komor. Tato skupina se schází  jednou měsíčně a svá výkladová stanoviska zveřejňuje na internetové stránce www.obcanskyzakonik.justice.cz

Přes Czech POINTY budou také distribuovány informační brožury, které se budou týkat obecné část NOZ, dědického, rodinného a smluvního právo, dále se budou týkat také problematiky vlastnictví a dalších věcných práv, náhrady škody, zákona o obchodních korporacích (ZOK) i zákona o mezinárodním právu soukromém

Dále se připravují překlady NOZ, ZOK a zákona o mezinárodním právu soukromém, a to do angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny.


26.5.2013