Nový občanský zákoník - zákonná záruka

Ačkoli otázka zákonné záruky na spotřební zboží nespadá pod problematiku, které se věnují tyto webové stránky, je pro širokou veřejnost natolik zajímavá, že jsme se rozhodli této otázce ve stručnosti věnovat.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu se společně s Ministerstvem spravedlnosti nedávno zabývali otázkou zákonné záruky na zboží v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Shodli se na tom, že dvouletá zákonná záruka na zboží bude platit i po 1.1.2014, kdy prodávající bude i nadále odpovídat kupujícímu za to, že věc nemá při převzetí vady a za to, že věc má vlastnosti, které si strany ujednaly. Proč se však takovou otázkou vůbec museli zajímat?

 

NOZ totiž nepoužívá pojem záruka či záruční doba ve smyslu stávajícího občanského zákoníku. V novém občanském zákoníku bude nutno vyhledat ustanovení o „odpovědnosti za vady“ .

 

Konkrétně jsou „práva z vadného plnění“ upravena v § 2165 NOZ, podle kterého je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Ustanovení § 2165 se však nepoužije:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

 

Neméně důležité je ustanovení § 2168. Podle tohoto ustanovení, pokud si prodávající a kupující sjednají zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. Stručně řečeno, od tohoto ustanovení se strany nemohou odchýlit. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

 

I po 1. lednu by tak mělo nadále platit pravidlo, že prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc nemá při převzetí vady (§ 616 OZ a § 2161 NOZ), zejména za to, že věc má vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li takové ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, případně které prodávající či výrobce uvádí v reklamě. Dále prodávající odpovídá za to, že se věc hodí k účelu, který pro její použití uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Podle ministerstva bude mít nově spotřebitel možnost kdykoliv požadovat slevu z kupní ceny, což lze dle výkladu ministerstva údajně chápat jako rozšíření práv spotřebitelů.

 

27.5.2013