Nový občanský zákoník a daně

Nový občanský zákoník a daně

Nový občanský zákoník je účinný od 1.1.2014, spolu s ním k nám přišly i některé změny v daních. Pojďme se podívat na některé z nich. Další informace můžete čerpat také z http://www.rapravo.cz/dan-z-nabyti-nemovitych-veci

DPH

V úvodu lze stručně konstatovat, že v řadě případů převod pozemku, který byl dle zákona o DPH v roce 2013 plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, bude po 1. 1. 2014 zdanitelným plněním.

Od 1.1.2014 může být převod pozemků osvobozen od DPH ve dvou situacích:

I.  § 56 odst. 2 zákona o DPH

Pro uplatnění tohoto osvobození musí být splněny současně obě podmínky uvedené v tomto ustanovení zákona , a to jde-li o pozemek, na kterém současně:

a)       není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem,

b)       na pozemku není inženýrská síť a

c)       nemůže být podle platného a účinného stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.

II. § 56 odst. 3 zákona o DPH

Pokud není pozemek osvobozen dle bodu I.  řídí se stavbou, která se na něm nachází. Osvobození u staveb pořízených do roku 2012 - 3 roky od kolaudace nebo od prvního započetí užívání stavby, pořízení od r. 2013 - 5 let.

Daň dědická a darovací

Tato daň nyní spadá do daně z příjmu.

Daň z převodu nemovitostí neboli daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z převodu nemovitostí bylo od 1.1.2014 nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem daně je převodce, pokud se převodce s nabyvatelem nedohodnou v kupní nebo směnné smlouvě, že poplatníkem je nabyvatel.

Je-li poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovité věci, je nabyvatel tohoto práva ručitelem (§41 odst.2).

 

Článek ze dne 9.1.2014