Nový občanský zákoník a nájem

Článek ze dne 21.12.2013

Související články

http://www.rapravo.cz/najem

http://www.rapravo.cz/najem-bytu-a-domu

http://www.rapravo.cz/najem-dopravniho-prostredku

http://www.rapravo.cz/najem-prostoru-slouziciho-k-podnikani

http://www.rapravo.cz/ubytovani

V tomto článku bychom se chtěli, alespoň ve stručnosti, věnovat také problematice nájemních vztahů podle NOZ.

Víte, že ……

  1. NOZ nyní výslovně upravuje nájem a pacht.
  2. Úprava nájemních vztahů je členěna na:
  • obecná ustanovení,
  • zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu,
  • zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání,
  • zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých,
  • zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku.

3. Předmětem nájmu můžou být jak věci nezuživatelné movité, tak věci nemovité a je možné pronajmout i věc, která v budoucnu teprve vznikne.

4. NOZ stanoví, že nájem ujednaný na dobu delší než padesát let bude považován za nájem ujednaný na dobu neurčitou a v prvních padesáti letech bude možno nájem vypovědět jako by šlo o nájem na dobu určitou

5. pronajmout je možno i část nemovité věci (§ 2202 odst. 1 NOZ), stejně tak jako dosud by nedílnou součástí smlouvy měly být vyznačena část pozemku, která byla přenechána druhé straně do nájmu

6. Pokud je pronajatá věc zapsána do veřejného seznamu, může vlastník věci navrhnout zápis nájemního práva do veřejného seznamu (§ 2203 NOZ).

Více se této problematice budeme věnovat v některém z dalších článků.