Nový občanský zákoník a předkupní právo

Předkupní právo je v NOZ upraveno hned na několika místech.

 

Podle § 704  odst. 2 platí, že má-li být rodinný závod zcizen, má k němu člen rodiny zúčastněný na jeho provozu předkupní právo, ledaže bylo ujednáno něco jiného. To platí i v případě, že má být zcizen spoluvlastnický podíl na rodinném závodu nebo že má být zcizena věc, která má podle své povahy a dosavadního určení provozu rodinného závodu trvale sloužit.

 

V případě oddílu 2 NOZ, konkrétně § 1124 je uvedeno, že bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

 

Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

 

V navazujícím § 1125 NOZ mají ostatní spoluvlastníci k podílu předkupní právo, pokud spoluvlastnictví k zemědělskému závodu vzniklo pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl; předkupní právo se vztahuje i na dědický podíl. Neujednají-li si spoluvlastníci nebo spoludědicové, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

 

Rovněž v souvislosti s právem stavby můžeme najít v NOZ ustanoví o předkupním právu, a to v § 1250  a násl., která upravuje právní poměry z práva stavby. Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby. NOZ však zároveň umožňuje, aby si strany ujednaly i něco jiného, pak se tato skutečnost zapíše do veřejného seznamu.

 

V souvislosti se zastavením podílu v korporaci (§ 1325) oznámí zástavní věřitel započetí výkonu zástavního práva všem společníkům. Mají-li tito společníci k podílu předkupní právo, předkupní právo zanikne, neuplatní-li je společníci při zpeněžení zástavy.

 

Samostatnou kapitolou je pak smluvní předkupní právo, které je upraveno v § 2140 NOZ, kterému budeme věnovat pozornost v jiném, samostatném, článku.

 

A konečně je předkupní právo upraveno také v přechodných a závěrečných ustanoveních NOZ. Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby. K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží. Lze-li část pozemku se stavbou oddělit, aniž to podstatně ztíží jejich užívání a požívání, vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku nezbytnou pro výkon vlastnického práva ke stavbě.

 

7.4.2013