Nový občanský zákoník, obchodní zákoník a zákon o mezinárodním právu soukromém

V souvislosti s reformou soukromého práva byly ve Sbírce zákonů uveřejněny tři předpisy. Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK)  a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Zmíněné předpisy nabudou účinnosti dne 1.1.2014.

 

Snahou bylo upravit v NOZ veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu. První část NOZ je částí obecnou, druhá část se zaměřuje na rodinné právo, třetí a čtvrtá na absolutní a relativní majetková práva. Poslední pátá část se věnuje společným, přechodným a závěrečným ustanovením.

 

Zákon o obchodních korporacích na tento NOZ navazuje a doplňuje jej. ZOK reguluje obchodní společnosti a družstva. Pokud byste chtěli v ZOK najít v budoucnu ustanovení, která by upravovala např. obchodní smlouvy, budete je hledat marně, tuto úpravu bude obsahovat NOZ. Snad tak již konečně zanikne dualita, kterou zakládala odlišná právní úprava smluvního práva daná občanským a obchodním zákoníkem. Nebude již důležité, zda smlouvu uzavírá podnikatel při své podnikatelské činnosti nebo zda smlouvu uzavírá fyzická osoba. To, že je nějaká osoba podnikatelem, však bude mít význam při výkladu smlouvy a pokud bude jednou ze smluvních stran spotřebitel jako slabší strana.

 

Zákon o mezinárodním právu soukromém pak rovněž nahradí dosavadní zákon o mezinárodním právu soukromém a vymezí pravidla pro případy, ve kterých se bude vyskytovat mezinárodní prvek.

 

V souvislosti s úpravou v NOZ bude nezbytně nutné sledovat i tzv. přechodná a záveřená ustanovení NOZ. Jak NOZ v § 3028 říká, tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Ale jak to bude s právy a povinnostmi, která vznikla před nabytím účinnosti NOZ? O tom si povíme zase příště.

 

 

7.4.2013