Právní poradna - podnájem


 

Podnájem

Otázka:

Jak upravuje NOZ podnájem od 1.1.2014, je stále nutný souhlas pronajímatele s podnájmem bytu?

Odpověď:

Po 1.1.2014 je nutno rozlišovat, zda nájemce v bytě trvale bydlí (jedná se o faktický stav), pak se souhlas nevyžaduje. Např. je tedy možno v bytě dál bydlet a přenechat do podnájmu jeden z pokojů, aniž by zákon vyžadoval souhlas pronajímatele (§ 2274 NOZ). Jiná situace ovšem nastane pokud nájemce v bytě sám trvale nebydlí. Pak může dát třetí osobě byt do podnájmu (nebo např. pokoj v bytě) pouze se souhlasem pronajímatele (§ 2275odst. 1 NOZ).

Souhlas ovšem může být dán i tehdy, pokud se pronajímatel k takové žádosti nevyjádří do 1 měsíce.

Pozor:

§ 2215

(1) Souhlasí-li pronajímatel, může nájemce zřídit třetí osobě k věci užívací právo; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu.

Podotýkáme, že odstavec 1 je dispozitivní, tedy si strany mezi sebou mohou dohodout něco jiného.

(2) Zřídí-li nájemce třetí osobě užívací právo k věci bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu.

(3) Užívací právo lze třetí osobě zřídit jen na dobu nájmu věci; k odchylnému ujednání se nepřihlíží.

§ 2216

Umožní-li nájemnce užívat věc třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám.

Článek ze dne 16.1.2014