Právní poradna - sousedská práva

Dotaz:

Soused na svém pozemku často pálí nejrůznější odpad z domácnosti i ze zahrady a kouř nám tak pravidelně ztrpčuje život. Jak takové případy řeší nový občanský zákoník?

Odpověď:

Podle NOZ § 1013 a násl. se vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat (před 1.1.2014 taková omezení vlastnického práva upravoval občanský zákoník v § 127).

Z tohoto ustanovení je zřejmé, že se nemusí jednat pouze o kouř, ale život může sousedovi ztrpčovat i jiná činnost na vedlejším pozemku, jejíž důsledkem jsou např. prach, otřesy, světlo nebo naopak stín a další. Zákoník tak přímo stanoví povinnost vlastníka zdržet se všeho, co uvedené situace způsobuje, ale zároveň dodává, že se tak musí dít v míře nepřiměřené místním poměrům a musí jít o činnosti, které podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Je tak dobré vyzvat souseda, aby v takové činnosti ustal, nejlépe doporučeným dopisem popř. také osobně za účasti svědka. Ten, kdo je ve svých právech rušen i nadále, se pak může u soudu domáhat zákazu takové činnosti, která jej obtěžuje. Bude však věcí individuálního posouzení, zda činnost na sousedním pozemku je nepřiměřená místním poměrům a zda podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku.

Podotýkáme ještě, že nový občanský zákoník zakazuje tzv. přímé imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. To znamená, že soused nemůže přímo odvést např. odpadní vody na sousední pozemek, neboť zákon to výslovně zakazuje, ať už je míra takových vlivů a stupeň obtěžování jakákoli.

 

Pozn: § 1013 odst. 2 - jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.