Právní poradna - výhrada lepšího kupce

Výhrada lepšího kupce

Otázka:

Podle NOZ je možné sjednat tzv. „výhradu lepšího kupce“. Znamená to, že když mně někdo nabídne vyšší cenu než kupující, můžu s ním uzavřít kupní smlouvu?

Odpověď:

Podle NOZ nabývá prodávající uzavřením kupní smlouvy s výhradou lepšího kupce právo dát přednost lepšímu kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě. Tato lhůta činí podle NOZ u movitých věcí tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy (§ 2152 odst. 1 NOZ). Máme však za to, že se jedná o dispozitivní ustanovení, takže lhůtu je možno sjednat i jinak. Nemusí se však nutně jednat jen o kupní cenu. NOZ nestanoví, co se myslí lepším kupcem, takže může být lepším kupcem v podstatě kdokoli, nejenom ten, kdo nabízí vyšší cenu. Je otázka, jestli v praxi bude kupující mít skutečně zájem na uzavření takové smlouvy, když sjednání takovéto výhrady vlastně staví kupujícího do značné nejistoty.

Článek ze dne 16.1.2014