Judikatura

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 25 CDO 1849/2001 - poškození domu

 

Právní věta: Zhotovitel, který na základě smlouvy o úpravě věci vadně provedl vnější omítku domu, čímž způsobil poškození domu (zvlhnutím zdiva, zatékáním a popraskáním...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 22 CDO 1840/2003, obnova katastrálního operátu a změna vlastnictví

 

Právní věta: Obnova katastrálního operátu nemá vliv na hmotně právní vztahy k nemovitostem a nemůže měnit vlastnictví k nim.

 

Soud: Nejvyšší soud...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn 22 CDO 1627/1999 - neoprávněná stavba

 

Právní věta: Jestliže s tím souhlasí vlastník pozemku, lze při rozhodování dle § 135c obč. zák. pozemek zastavěný neoprávněnou stavbou přikázat za náhradu do vlastnictví...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 25 CDO 312/2005 - souhlas ke kupní smlouvě a zákon o majetku státu

 

Právní věta: Rozhodování ministerstva financí o udělení souhlasu ke kupní smlouvě podle § 22 odst. 3 a § 44 zákona č. 219/2000 Sb. je výrazem vůle státu jako vlastníka věci...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 21 CDO 296/2003 - zástavní právo, zástavní smlouva a její neplatnost

 

Právní věta: Zástavní právo zásadně nebrání vlastníku zástavy (zástavnímu dlužníku) nakládat se zástavou. Nestanoví-li zákon něco jiného, může zástavní dlužník zástavu zcizit, znovu...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 28 CDO 3372/2007 - zákon o vlastnictví bytů, žaloba na vyklizení společné části domu

 

Právní věta: Společenství vlastníků jednotek je věcně aktivně legitimováno k podání žaloby na vyklizení společné části domu užívané třetí osobou bez právního důvodu....

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 8 TDO 833/2005 - prodej bytu a zamlčení podstatných skutečností

 

Právní věta:

 

I. Podvodné jednání prodávajícího spočívající v zamlčení podstatných skutečností není vyloučeno v souvislosti s prodejem...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 22 CDO 1090/2000 - vlastník neoprávněné stavby

 

Právní věta: K žalobě na uspořádání poměrů mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby podle § 135c odst. 3 obč. zák. je věcně legitimován i vlastník neoprávněné stavby...

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 32 CDO 2421/2009 - příslušenství věci a pohledávka

 

Právní věta: Smlouvou o postoupení pohledávky lze postoupit samostatně příslušenství pohledávky (právo na úroky z prodlení), aniž by byla postoupena i samotná pohledávka....

Rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 21 CDO 2098/2005 - příslušenství věci a zástavní právo

 

Právní věta: Určení příslušenství zastavované věci nepředstavuje podstatnou náležitost smlouvy o zřízení zástavního práva (zástavní smlouvy). Vzniklo-li zástavní právo k věci...