Předmět koupě

Předmětem kupní smlouvy mohou být movité věci určené individuálně, druhově (genericky),
hromadně (tzv. universitas rerum) nebo úhrnem, tj. „jak stojí a leží“ (§ 501
obč. zák.). Úhrnné vymezení předmětu koupě předpokládá absenci určení věcí
individuálně (podle konkrétních nezaměnitelných znaků), druhově (podle množství,
míry, váhy, jakosti) či hromadně (jako objektivně vytvořený hospodářský celek
nesoucí společné označení, náležející téže osobě a obecně označovaný za jeden
celek); předmět je vymezen za použití jiných údajů, nejčastěji specifikací
místa, kde se věci nalézají (např. vybavení provozovny, skladu, bytu apod.).


Více na www.nsoud.cz v rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 2884/2012, ze dne 25.
9. 2013