Přehled legislativy

Pozn. autora ze dne 3.6.2013: Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva se od 1.1.2014 budeme řídit novým občanským zákoníkem, který ruší přibližně 200 právních předpisů mj. obchodník zákoník, zákon č. 72/1994 Sb., zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor a další. V souvislosti s tím bude přijat např. nový katastální zákon a další zákony. Sledujte Aktuality na www.rapravo.cz.

 

Článek ze dne 1.3.2011

Přehled platné legislativy do 31.12.2013, se kterou se lze nejčastěji setkat v oblasti práva nemovitostí

• Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, v platném znění
• Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění
• Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. (katastrální vyhláška)
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
• Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí některá ustanovení občanského zákoníku
• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
• Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění
• Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztah k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění
• Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění
• Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
• Zákon 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
• Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění
• Vyhláška č. 540/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
• Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
• Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, v platném znění
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
• Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , v platném znění
• Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
• Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obce, v platném znění
• Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v platném znění
• Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, v platném znění
• Zákon č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb., v platném znění
• Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění
• Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
• Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku
• Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění
• Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění

 

Pozn: prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 jsou:
- vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti,
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
- vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
- vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

1.3.2011

 

Tento článek souvisí s dalšími články knihy:
- Převod nemovitosti
- O katastru nemovitostí
- Zákon č. 265/1992 Sb.
- Zákon o vlastnictví bytů
- Družstevní vlastnictví
- Správní řízení I a II
- Rejstříky
- Kupní smlouva – vzor
- Kupní smlouva – převod bytové jednotky – vzor
- Návrh na vklad – vzor
- Nový Občanský zákoník
- A dále s články umístěnými v sekcích Občanské, Obchodní, Správní, Finanční a Trestní právo a Judikatura