Věcná břemena

Článek ze dne 26.4.2011

 

Stručně k věcným břemenům podle občanského zákoníku (z. č. 40/1964 Sb.z.)


Hlava třetí občanského zákoníku (§ 151 a násl.) obsahuje ustanovení o věcných břemenech včetně jejich definice, podle které věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Zde je důležité upozornit, že se hovoří pouze o omezení vlastníka věci nemovité (tedy nelze omezit vlastníka movité věci) a k nabytí práva i k zániku práva odpovídajícího věcným břemenům je nutný vklad do katastru nemovitostí.
 

Práva odpovídající věcným břemenům:
 

1) mohou být spojena s vlastnictvím určité nemovitosti (tato věcná břemena přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele)
2) nebo tato práva patří určité osobě (patří-li právo odpovídající věcnému břemeni určité osobě, věcné břemeno zanikne nejpozději její smrtí nebo zánikem)


Vznik věcných břemen

Podle ustanovení § 151o vznikají věcná břemena několika způsoby, a to:
- písemnou smlouvou
- ze zákona
- na základě závěti
- schválenou dohodou dědiců
- rozhodnutím příslušného orgánu
- popř. vydržením
 

Zřídit věcné břemeno může i soud, a to na návrh vlastníka stavby a v případě, že vlastník stavby není současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak než přes tento pozemek. Jedná se o věcné břemeno spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek.
 

Zánik věcných břemen je pak možný např. těmito způsoby:

- rozhodnutím příslušného orgánu
- ze zákona
- pokud nastanou takové trvalé změny, že věc již nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu užívání její nemovitosti (přechodnou nemožností výkonu práva věcné břemeno nezaniká)
 

Omezení nebo zrušení věcných břemen soudem

Pokud vznikne změnou poměrů hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného, může soud rozhodnout, že se věcné břemeno za přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje. Soud také může rozhodnout, pokud pro změnu poměrů spravedlivě trvat na věcném plnění, aby se namísto věcného plnění poskytovalo peněžité plnění.