Výprosa

Článek ze dne 4.1.2014

 

Výprosa

O výprosu se bude jednat v případě, kdy půjčitel bezplatně přenechá věc k užívání tzv. výprosníkovi, aniž si s ním sjedná termín pro vrácení této věci.

 

NOZ

§ 2189

 

Základní ustanovení

 

            Přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká výprosa.

 

§ 2190

 

            (1) Kdo věc výprosníkovi přenechal, může požadovat její vrácení podle libosti.

 

            (2) Výprosník nemůže věc vrátit v době, kdy by tím způsobil půjčiteli obtíže, ledaže s tím půjčitel souhlasí.

 

§ 2191

 

            (1) Škodu na věci výprosník půjčiteli nahradí, ledaže prokáže, že věc užíval způsobem přiměřeným její povaze.

 

            (2) Dovolil-li výprosník bez souhlasu půjčitele, aby věc užíval někdo jiný, nahradí půjčiteli škodu z toho vzniklou, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

 

§ 2192

 

            Nalezne-li se ztracená věc, za niž výprosník již dal náhradu, nenabude tím právo věc si proti vůli půjčitele ponechat, nýbrž věc půjčiteli proti vrácení náhrady vrátí.

 

Pozn:

§ 993 Pravá držba

 

            Neprokáže-li se, že se někdo vetřel v držbu svémocně nebo že se v ni vloudil potajmu nebo lstí, anebo že někdo usiluje proměnit v trvalé právo to, co mu bylo povoleno jen výprosou, jde o pravou držbu.