Zajištění majetku obviněného

Článek ze dne 1.3.2011

 

Zákon 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění - § 47 – zajištění majetku obviněného

 

Trestní řád v uvedeném usnesení tj. § 47 hovoří o zajištění majetku obviněného. Konkrétně říká, že je-li důvodná obava, že uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem bude mařeno nebo ztěžováno, lze nárok až do pravděpodobné výše škody zajistit na majetku obviněného.

 

Majetkem se rozumí souhrn všech majetkových hodnot, tj. věcí (a to movitých i nemovitých), pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných hodnot. Zajištění je možné i na majetku, jehož je obviněný podílovým spoluvlastníkem (NS ČSR - 4 To 38/76 - Rt 43/77) nebo který patří do společného jmění manželů, jde-li o zajištění nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem spáchaným jedním z manželů za trvání manželství (NS ČSR - Tpj 98/76 - Rt 23/78).

 

O zajištění majetku rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo poškozeného (v přípravném řízení státní zástupce na návrh poškozeného). V přípravném řízení může státní zástupce nárok zajistit i bez návrhu poškozeného, pokud to vyžaduje ochrana jeho zájmů, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení.

 

Pokud je poškozenému známo, že obviněný je např. vlastníkem nemovitosti uvede tuto skutečnost podle možností již v návrhu na zajištění svého nároku na náhradu škody.

 

V usnesení o zajištění majetku zakáže soud a v přípravném řízení státní zástupce obviněnému, aby:

- nakládal s věcmi, které jsou uvedeny v usnesení o zajištění, nebo které při výkonu takového rozhodnutí budou sepsány
- po oznámení usnesení převedl majetek na někoho jiného nebo ho zatížil a uloží mu, aby soudu do 15 dnů od oznámení usnesení sdělil, zda a kdo má k majetku předkupní nebo jiné právo, s poučením, že jinak obviněný odpovídá za škodu tím způsobenou.

 

K zajištění nároku však nemůže být použito věcí, které nelze podle občanskoprávních předpisů postihnout výkonem soudního rozhodnutí.

 

Zajištění nepodléhají např.

- peněžité dávky sociální péče
- dávky pomoci v hmotné nouzi
 

Je důležité vědět, že pokud trvá zajištění, jsou neúčinné veškeré právní úkony obviněného, které se týkají zajištěného majetku, s výjimkou úkonů směřujících k odvrácení bezprostředně hrozící škody. S majetkem obviněného, na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění lze v rámci výkonu rozhodnutí nakládat jen po předchozím souhlasu soudu a v přípravném řízení státního zástupce. Poškozený musí být o zajištění jeho nároku vždy vyrozuměn s upozorněním na důvody, pro něž se zajištění podle zruší.