Zákon č. 265/1992 Sb.

 

Pozn. autora 30.5.2013: Nový občanský zákoník, účinný od 1.1.2014, se dotkne velkého počtu právních předpisů, mimo jiné i právní úpravy týkající se katastru nemovitostí a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Dosavadní předpisy budou zrušeny. Od 1.1.2014 bychom si měli vystačit s jedním katastrálním zákonem.

Podle důvodové zprávy k NOZ sleduje návrh úpravy nabytí vlastnického práva k nemovité věci převodem zachovat dosavadní pojetí zavedené zákonem o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (č. 265/1992 Sb.). Jak se v důvodové zprávě k NOZ uvádí: „různé praktické problémy, které jsou spojeny s aplikací platné úpravy, vedly k analýzám i k diskusím v odborném tisku a na několika konferencích zabývajících se otázkou, zda má být dosavadní model nabývání vlastnického práva zachován, anebo má-li být opuštěn. Tyto diskuse nevedly k jednoznačnému výsledku, proto se navrhuje zachovat dosavadní stav.“

Nový katastrální zákon bude založen na zásadě materiální publicity (je dána dobrá víra osoby, že evidovaný stav odpovídá skutečnosti).

Nově se budou zapisovat vkladem nejen práva k nemovitostem ze smluv, jak tomu bylo dosud, ale i práva, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, na základě rozhodnutí, příklepem licitátora na veřejné dražbě, vydržením, přírůstkem nebo zpracováním (ať již právní účinky vkladu budou konstitutivní nebo deklaratorní).

Je třeba upozornit také na to, že NOZ stanoví, že rozhoduje doba podání návrhu na zápis práva a práva zapsaná na základě návrhů podaných v téže době mají stejné pořadí. Nový katastrální zákon bude klást důraz nejen na konkrétní den, kdy došlo k podání návrhu, ale přímo na určitý časový okamžik tohoto podání. Zde naleznete nový katastrální zákon http://www.rapravo.cz/katastralni-zakon

 

Článek ze dne 1.3.2011. Zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

K nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí České republiky se zapisuje:

- vlastnické právo
- zástavní právo
- právo odpovídající věcnému břemeni
- předkupní právo s účinky věcného práva
- další práva, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
 


Zápisem se rozumí:
- vklad (§ 2)
- záznam (§ 7)
- poznámka (§ 9) nebo jejich výmaz

 

Katastrální úřad vyznačí v katastru nejpozději následující pracovní den po doručení listiny, na jejímž podkladě se provádí zápis do katastru, že právní vztahy jsou dotčeny změnou. Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, dobou, ve které návrh na zápis do katastru byl doručen katastrálnímu úřadu.
 

 

Vklad

Práva výše uvedená se zapisují do katastru nemovitostí zápisem vkladu práva nebo výmazu vkladu práva, pokud zákon č. 265/1992 Sb. nestanoví jinak. Tato práva vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu do katastru, pokud občanský zákoník nebo jiný zákon nestanoví jinak. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu. Na řízení o povolení vkladu se vztahuje zákon o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

Záznam

Pokud práva výše uvedená vznikla, změnila se nebo zanikla:

- ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora na veřejné dražbě, vydržením, přírůstkem a zpracováním,

zapisují se záznamem údajů na základě listin vyhotovených státními orgány a jiných listin, které podle zvláštních předpisů potvrzují nebo osvědčují právní vztahy, do katastru.

Listiny vyhotovené státními orgány a jiné listiny podle odstavce 1 zasílají jejich zhotovitelé katastrálnímu úřadu k provedení záznamu do katastru ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich pravomoci nebo do 30 dnů ode dne jejich vyhotovení.Katastrální úřad zjistí, zda je předložená listina bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností. Je-li listina vyhotovena státním orgánem nebo jiná listina způsobilá k vykonání záznamu, provede katastrální úřad zápis do katastru, jinak vrátí listinu tomu, kdo ji vyhotovil.
 

 

Poznámka

 

Poznámku zapíše katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, správce podniku, vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora, osoby oprávněné provádět veřejné dražby podle zvláštního právního předpisu, insolvenčního správce, či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána

Poznámku zruší katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, vyvlastňovacího úřadu o zastavení vyvlastňovacího řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyvlastnění, správce daně, osoby oprávněné provádět veřejné dražby či k doloženému návrhu toho, v jehož zájmu má být poznámka zrušena, pokud důvody pro její vyznačení pominuly.
 

Společná ustanovení zákona č. 265/1992 Sb.

Ten, kdo vychází ze zápisu v katastru učiněného po 1. lednu 1993, je v dobré víře, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, že stav zápisů v katastru neodpovídá skutečnosti.

Do katastru je oprávněn nahlédnout každý a také učinit si o právních vztazích opisy nebo výpisy.
 

 

 

Tento článek souvisí s dalšími články knihy:
- Převod nemovitosti
- O katastru nemovitostí
- Zákon o vlastnictví bytů
- Družstevní vlastnictví
- Správní řízení I a II
- Přehled legislativy
- Rejstříky
- Kupní smlouva – vzor
- Kupní smlouva – převod bytové jednotky – vzor
- Návrh na vklad – vzor
- Nový Občanský zákoník
- A dále s články umístěnými v sekcích Občanské, Obchodní, Správní, Finanční a Trestní právo a Judikatura