REALITY - ARCHITEKTURA - PRÁVO

Aktuality

Ačkoli otázka zákonné záruky na spotřební zboží nespadá pod problematiku, které se věnují tyto webové stránky, je pro širokou veřejnost natolik zajímavá, že jsme se rozhodli této otázce ve stručnosti věnovat.   Ministerstvo průmyslu a obchodu se společně s Ministerstvem spravedlnosti nedávno...

Nový zákon o zvláštních soudních řízeních (ZŘS - sněmovní tisk 931), přijatý v souvislosti s NOZ a novelou OSŘ, má 512 paragrafů a jeho výsledkem je vyčlenění nesporných řízení do samostatného zákona. Zákon je rozdělen na část obecnou a zvláštní. Pokud obecná část tohoto zákona neupravuje některou...

V souvislosti s přijatým NOZ byla vytvořena expertní výkladová skupina jako poradní orgán Ministerstva spravedlnosti, která je složena z původních členů rekodifikační komise a byla také doplněna o odborníky z praxe z řad soudců, státní správy či profesních právnických komor. Tato skupina se schází...

Na stránkách www.rapravo.cz pro vás připravujeme semináře k novému občanskému zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) zdarma.

Text již není aktuální. Územní rozhodnutí a územní souhlas   Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) upravuje v § 76 a násl. otázku územních rozhodnutí. Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití...

Předkupní právo je v NOZ upraveno hned na několika místech.   Podle § 704  odst. 2 platí, že má-li být rodinný závod zcizen, má k němu člen rodiny zúčastněný na jeho provozu předkupní právo, ledaže bylo ujednáno něco jiného. To platí i v případě, že má být zcizen spoluvlastnický...

V otázkách Václava Moravce se Miloš Zeman mj. vyjádřil k přijetí eura tím způsobem, že jako velký optimista by mluvil o roce 2015, nicméně by si dal ještě rok nebo dva rezervu. Při vší úctě ke všem odborným článkům a nejrůznějším názorům na zavedení eura i na názory proti jeho zavedení je jeden...

V souvislosti s reformou soukromého práva byly ve Sbírce zákonů uveřejněny tři předpisy. Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK)  a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Zmíněné předpisy nabudou účinnosti dne...

Připravujeme pro vás aktuální texty k NOZ na www.rapravo.cz Článek ze dne 21.2.2013