Prodej pozemku ve vlastnictví obce

Článek ze dne 6.1.2014

Prodej pozemku ve vlastnictví obce

Prodej nemovitosti ve vlastnictví obce se řídí po 1.1.2014 nejen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tak jako před 1.1.2014 také zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Zákon o obcích stanoví několik podmínek, aby nemovitost ve vlastnictví obce mohla být prodána.

V tomto článku bychom se chtěli stručně věnovat konkrétnímu příkladu prodeje, kdy občan požádá obec o prodej malého pozemku o výměře 15 m2 ve vlastnictví obce, který si před rokem připlotil k zahradě jeho rodinného domu a na kterém se nachází travní porost a náletové dřeviny.

Občan podá žádost o prodej pozemku na příslušném obecním úřadě nebo magistrátu. Obec prověří pozemek a vyžádá si také vyjádření odborů např. odboru územního plánování. V případě, že jsou stanoviska kladná, může připravit kupní smlouvu nebo podmínky prodeje a předložit smlouvu nebo podmínky k projednání orgánům obce.

Podotýkáme, že při úplatném převodu majetku se cena dle zákona o obcích sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.

V souladu s § 85 zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování mj. o převodu nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převodu bytů a nebytových prostorů z majetku obce.

Před rozhodnutím o prodeji pozemku v zastupitelstvu obce je obec povinna zveřejnit záměr obce prodat nemovitý majetek po dobu nejméně 15 dnů vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli případní zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru.

Podle § 41 zákona o obcích se opatří  listina tedy v tomto případě kupní smlouva  doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky, tedy vyvěšení záměru na úřední desce a schválení v zastupitelstvu obce, jsou splněny. Je-li listina touto doložkou obcí opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna. Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení neplatná.

Doložka může mít různou podobu, např. se v ní uvede:

 

Záměr obce prodat  nemovitý  majetek uvedený v čl ..... této smlouvy byl  zveřejněn od ........do  .............

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem ......... na jeho zasedání č. ......... dne  ...........

 

Podotýkáme, že v tomto konkrétním případě by také měl občan doplatit za užívání pozemku obce bez právního důvodu zpětně, v tomto případě se tedy jedná o 1 rok. Pokud vás napadá, proč v tomto případě nebylo obcí vyhlášené nabídkové řízení a pozemek se podává přímo zmíněnému občanovi, podotýkáme, že se jedná o velmi malý pozemek, který je zjevně samostatně nezastavitelný a navíc připlocený k jiné nemovitosti, v tomto případě by nabídkové řízení za účelem vyhledání vhodného zájemce nebylo na místě.

 

Pokračování příště