Ubytování

Související články

http://www.rapravo.cz/novy-obcansky-zakonik-a-najem

http://www.rapravo.cz/najem

http://www.rapravo.cz/najem-bytu-a-domu

http://www.rapravo.cz/najem-dopravniho-prostredku

http://www.rapravo.cz/najem-prostoru-slouziciho-k-podnikani

 

Měli byste vědět, že:

  1. právní úprava smlouvy o ubytování se nachází v § 2326-2331 NOZ
  2. může se jednat např. o ubytování v hotelích, noclehárnách, ale i v ubytovnách a jiných podobných zařízeních
  3. smlouvou o ubytování se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení, které je k tomu určené.
  4. ubytovaný je oprávněn užívat také společné prostory ubytovacího zařízení
  5. ubytovaný nesmí bez souhlasu ubytovatele provádět v ubytovacím zařízení podstatné změny, i když mohou nastat i takové situace, že ubytovatel s takovými změnami bude souhlasit a ubytovatel je následně provede
  6. neplatí se pouze cena za poskytnuté ubytování, ale také cena za služby s ubytováním spojené. Je tak zřejmé, že ubytovaný je oprávněn využívat veškeré služby s ubytováním spojené. Cena je splatná ve lhůtě, která je stanovena v ubytovacím řádu, jinak ve lhůtě obvyklé.
  7. ubytovatel musí od ubytovaného převzít do úschovy peněžní prostředky a jiné cennosti, pokud o to ubytovatel samozřejmě požádá
  8. ubytovaný má právo smlouvu o ubytování vypovědět, a to i tehdy, když ještě neuplynula doba, která byla mezi ubytovatelem a ubytovaným sjednána. Je však nutno si dávat pozor na situace, kdy by ubytovatel mohl po ubytovaném požadovat náhradu škody (ovšem ubytovatel to nemá zase až tak jednoduché, když musí prokázat, že nemohl zabránit škodě, která mu vznikla v důsledku předčasného zrušení ubytování ze strany ubytovaného).
  9. pokud by ubytovaný i přes výstrahu porušoval své povinnosti hrubým způsobem (ať už to jsou sjednané povinnosti nebo dobré mravy) má ubytovatel právo vypovědět smlouvu o ubytování bez výpovědní doby

 

 

Ubytování

podle nového občanského zákoníku 

§ 2326

 

Základní ustanovení

 

                Smlouvou o ubytování (o přechodném nájmu) se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby spojené s ubytováním ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem, popřípadě ve lhůtě obvyklé.

 

§ 2327

 

                (1) Ubytovaný má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory ubytovacího zařízení (ubytovací prostor) a využívat služby s ubytováním spojené.

 

                (2) Požádá-li o to ubytovaný, ubytovatel od něho převezme do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel může požadovat, aby mu byly věci k úschově předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.

 

§ 2328

 

                Ubytovatel odevzdá ubytovanému ubytovací prostor ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

 

§ 2329

 

                Ubytovaný užívá ubytovací prostor a přijímá služby s ubytováním spojené řádně; bez souhlasu ubytovatele nesmí v ubytovacím prostoru provádět podstatné změny.

 

§ 2330

 

                (1) Ubytovaný může smlouvu vypovědět před uplynutím ujednané doby.

 

                (2) Prokáže-li ubytovatel, že nemohl zabránit škodě, která mu vznikla předčasným zrušením ubytování ze strany ubytovaného, může žádat, aby mu ubytovaný škodu nahradil.

 

§ 2331

 

                Ubytovatel může před uplynutím ujednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré mravy.

Článek ze dne 15.1.2014